กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 12 อัตรา

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 12 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา รับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลขันหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง

2.นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

3.นักสังคมสงเคราะห์ 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 22 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"