โรงพยาบาลพังงา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลพังงา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

1.วิศวกรโยธา 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิศวกรรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมก่อสร้าง และต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด

2.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ADVERTISEMENT

3.ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาลมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอํานวยการชั้น 2 โรงพยาบาลพังงา อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา รับสมัครวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"