การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเลือกเข้าทําลูกจ้างเฉพาะงาน 2 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเลือกเข้าทําลูกจ้างเฉพาะงาน 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทํางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 21-29 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

พนักงานบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-อายุไม่ตํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปืบริบูรณ์ บับถึงวันปิดรับสมัคร
-ไม่จํากัดเพศ ถ้าเป็นเพศขายจะต้องมีเอกสารสําคัญทางทหาร สด.43 หรือแบบ สด.8 ก่อนวันเปิดรับสมัคร
-มีคุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
-สามารถทํางานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
-เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมบูญด้วยความบริสุทธิ์ใจอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมูข
-ไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ที่มีเลขประจําตัว) อยู่แล้วเว้นแต่ได้รับอนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือกจากฝ่าย/สํานักงาน/ศูนย์/กอง (หัวหน้าหน่วยงานตามข้อบังคับการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2.1) โดยนําหนังสืออนุญาตมายื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร
-ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟื้นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคเรื้อน วันโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรืออาญาที่หนักกว่า
จําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกําหนดโทษขั้นลหุโทษหรือความผิดอันกระทําโดย
ประมาท หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานบริหารพื้นที่ตลาด อาคารฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ชั้น 2 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตรองเมือง กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 21-29 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"