สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 89 อัตรา

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 89 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 89 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-21 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 5 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

3.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

4.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 19 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ADVERTISEMENT

6.นิติกรปฏิบัติการ 7 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

7.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 10 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.ค.ศ. รับรอง

8.นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 35 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.ค.ศ. รับรอง

9.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 6 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ ก.ค.ศ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 รับสมัครวันที่ 15-21 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"