สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 16 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นักเทคนิคการแพทย์: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์: ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ านบริหาร ทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป ชั้น 6 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รับสมัครบัดนี้ถึง 16 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"