กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 200 อัตรา (ภาคใต้)

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 200 อัตรา (ภาคใต้)

ADVERTISEMENT

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 200 อัตรา (จังหวัดชายแดนภาคใต้) รับสมัครวันที่ 1-22 มิถุนายน 2564

ADVERTISEMENT

1.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 197 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ADVERTISEMENT

2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช, สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 1-22 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"