องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป 4 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่ 2 – 15 มกราคม 2563

องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป 4 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่ 2 – 15 มกราคม 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

องค์การสุรา รับสมัครบุคคลทั่วไป 4 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ 2 – 15 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1 หัวหน้าแผนกพัสดุ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 23,290 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี และไม่เกิน 40 ปี
2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
3. วุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หากวุฒิปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. หากไม่มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานมาก่อน ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. มีภาวะผู้นำ และการตัดสินใจที่ดี สามารถควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้
6. มีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำ ซ่วยเหลือ พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2 หัวหน้าแผนกบัญชีและงบประมาณ ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 23,290 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี และไม่เกิน 40 ปี
2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการเงิน สาขาการบัญชีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. วุฒิปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หากวุฒิปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การเป็นหัวหน้างาน
4. หากไม่มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างานมาก่อน ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและงบประมาณมาแล้วไม่น้อยกว่า6 ปี
5. มีความสามารถในการจัดทำงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน และทันเวลา
6. มีภาวะผู้นำ และการตัดสินใจที่ดี สามารถควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้
7. มีความสามารถในการให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ADVERTISEMENT

3 หัวหน้ากองการตลาดและจำหน่าย จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 29,920 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 32 ปี และไม่เกิน 55 ปี
2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการเป็นหรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนที่ดำรงตำแหน่งบริหารไม่ต่ำกว่าระดับผู้จัดการแผนกหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีประสบการณ์เคยผ่านงานด้านการวางแผนด้านการตลาดและจำหน่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี
5. เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงานได้ดีในทุกระดับ
6. มีประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์กร และมีลักษณะความเป็นผู้นำที่เห็นได้อย่างเด่นชัด อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ และประวัติการทำงานที่สามารถแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู้นั้นว่าสามารถบริหารงานให้เกิดประสิทธิผล และนำความสำเร็จมาสู่องค์กรได้

4 หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 38,720 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 55 ปี
2. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ในระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า กรณีเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในโรงงานอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการผลิต และระบบมาตรฐานต่าง ๆ
5. เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงานได้ดีในทุกระดับ
6. มีประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการขององค์กร และมีลักษณะความเป็นผู้นำที่เห็นได้อย่างเด่นชัด อีกทั้งมีวิสัยทัศน์ และประวัติการทำงานที่สามารถแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ของผู้นั้นว่าสามารถบริหารงาน ให้เกิดประสิทธิผล และนำความสำเร็จมาสู่องค์กรได้

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต วันที่เปิดรับสมัคร 2 – 15 มกราคม 2563

ลิงค์สมัคร
https://liquor.thaijobjob.com/

ไฟล์แนบ

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"