สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 5 อัตรา

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 24-34 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ที่มีกําหนดระยะเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือหนังสืออนุมัติบัตรในสาขาวิชาเดียวกันกับวุฒิบัตร

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยา ทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนตว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ที่มีหลักสูตรกําหนตระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
-ได้รับอนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางรังสีวิทยาทางรังสีการแพทย์ หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ ที่มีหลักสูตรกําหนตระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 24-34 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"