งานเดินรถแขวงหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 7 อัตรา

งานเดินรถแขวงหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 7 อัตรา

ADVERTISEMENT

งานเดินรถแขวงหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 7 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.พนักงานบริการ (คนการสถานี) 4 อัตรา
2.พนักงานคุมประแจฯ 3 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด.จบชั้นปีที่ 3 แล้ว
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
– คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
– ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่ รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ตาบอดสี
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
– ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือคดีอาญาที่หนัก กว่าจำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกำหนดโทษขั้นลหุโทษหรือความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
– ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ ร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
– ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครและผู้บริหารท้องถิ่น
– ไม่เคยถูกไล่อออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน จากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะกระทำผิดวินัย

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงหาดใหญ่ กองจัดการเดินรถเขต 5 ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 5 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ตั้ง อาคารสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 306 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"