สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.นักวิชาการเกษตร (สวพ.8) 1 อัตรา (สงขลา)
– ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.8) 1 อัตรา (พัทลุง)
– ปริญญาตรี ทุกสาขา

3.เจ้าพนักงานธุรการ (สวพ.8) 1 อัตรา (พัทลุง)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.8) 1 อัตรา (สงขลา)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

ADVERTISEMENT

5.เจ้าหน้าที่สถิติ (สวพ.8) 1 อัตรา (พัทลุง)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

6.ช่างซ่อมบำรุง ชั้น 2 (สวพ.8) 1 (สงขลา)
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างยนต์ ทางช่างยานยนต์ ทางช่างเครื่องกล ทางช่างซ่อมบำรุง ทางช่างเชื่อม ทางช่างโลหะ ทางช่างเชื่อมอุตสาหกรรม

7.พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.8) 1 อัตรา (สงขลา)
– ประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนต้น สายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสมัครบัดนี้ถึง 28 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"