สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 อัตรา

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-30 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

1.เศรษฐกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

3.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
– มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ADVERTISEMENT

4.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์
– มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

5.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
– มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
– มีความสามารถในการเขียน อ่าน พูด ภาษาอังกฤษได้
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 19-30 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"