กรมการค้าภายใน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และหมุนเวียน 5 อัตรา

กรมการค้าภายใน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และหมุนเวียน 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและพนักงานทุนหมุนเวียน 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 20 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2564

ADVERTISEMENT

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

1.นักวิชาการชั่งตวงวัด 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม และอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ก.พ.รับรอง

2.นักวิชาการพาณิชย์ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน 2 อัตรา

1.นักวิชาการพาณิชย์ (กล่มกฎหมาย) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

2.นักวิชาการพาณิชย์ (กล่มนโยบายและแผนงานโครงการ) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างยืนทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขายืนทีเกี่ยวข้อง

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 20 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"