สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการ 6 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-29 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

กลุ่มงานบริการ
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ การเลขานุการ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และบริหารธุรกิจ

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ การเลขานุการ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และบริหารธุรกิจ

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ADVERTISEMENT

กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
1.ตำแหน่งช่างวิทยุการบิน จํานวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำ อากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ
-คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การบินประจำอากาศยานมาแล้ว 8 ปี หรือ


-กรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถานศึกษาใด เป็นเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำอากาศยานมาแล้ว 12 ปี
-ไม่ขาดการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์การบินประจำอากาศยานต่อเนื่องเกิน 4 ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ
-ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่สมัครสอบ

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 19-29 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"