สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 35 อัตรา

สำนักงาน กศน. รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 35 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน กศน.) รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 35 อัตรา รับสมัครวันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564

ADVERTISEMENT

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

5.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

6.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

7.ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

8.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

-และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

9.ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

10.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
-และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

ADVERTISEMENT

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

11.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

12.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

13.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลหรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

14.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

15.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

16.ตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

17.ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชิพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิจิตศิลป์ สาขาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปหัตกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรม เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"