กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 30 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 30 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา

2.ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ
-ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กําหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชั่วโมง , ประสบการณ์ 5 – 10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชั่วโมง และประสบการณ์ 2 – 5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชั่วโมง) หรือ
-มีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

3.ตําแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

4.ตําแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาทางจิตวิทยาหรือจิตวิทยาคลินิค

ADVERTISEMENT

5.ตําแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

6.ตําแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.ตําแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีประสบการณ์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

8.ตําแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

9.ตําแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 12 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"