การไฟฟ้านครหลวง (MEA) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 43 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 43 อัตรา

ADVERTISEMENT

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับการไฟฟ้านครหลวง 43 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งลูกจ้างธุรการ ลูกจ้างพัสดุ และลูกจ้างจัดหาพัสดุ จำนวน 20 อัตรา
-ไม่จํากัดเพศ
-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564)
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สําหรับปฏิบัติงานได้


-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งลูกจ้างใช้เครื่องมือกล จำนวน 23 อัตรา
-เพศชาย
-ตาไม่บอดสี
-อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564)
-มีใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ํากว่าชนิดที่ 2 (ปฏิบัติงานขับรถยนต์/ใช้เครื่องมือกลยานยนต์) มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
-มีประสบการณ์จริงในการขับรถยนต์ ตามใบอนุญาตขับรถยนต์ไม่ต่ํากว่าชนิดที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน


-เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสม มีบุคลิกภาพดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
-สามารถขับรถ Forklift และ/หรือรถเครน และ/หรือรถเครนติดกระเช้า
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 8-14 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"