สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครจ้างเหมาเพื่อเสริมงาน 20 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครจ้างเหมาเพื่อเสริมงาน 20 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาเพื่อเสริมงานด้านนิติบัญญัติ 20 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-19 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ตำแหน่งงานด้านการบริการ จ้างบุคคลในตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

2.ตำแหน่งงานด้านการเงินและสวัสดิการ จ้างบุคคลในตำแหน่งพนักงานการเงินและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

3.ตำแหน่งงานด้านการนำเข้าข้อมูล จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูล จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ และ พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

4.ตำแหน่งงานด้านธุรการ จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ADVERTISEMENT

5.ตำแหน่งงานด้านการบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และ พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 25 คำ

-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel) หรือ โปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

6.ตำแหน่งงานด้านโสตทัศนศึกษา จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ทางช่างไฟฟ้า หรือช่างวิทยุ หรือช่างภาพ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์

7.ตำแหน่งงานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ จ้างบุคคลในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

8.ตำแหน่งงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จ้างบุคคลในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 1 สำนักบริหารงานกลาง กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ รับสมัครวันที่ 1-19 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"