สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน 24 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน 24 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-5 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1.ตําแหน่งนักกายภาพบําบัต จํานวน 1 อัตรา
2.ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ จํานวน 1 อัตรา
3.ตําแหน่งนักจิตวิทยา จํานวน 1 อัตรา
4.ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จํานวน 3 อัตรา
5.ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
6.ตําแหน่งแพทย์แผนไทย จํานวน 5 อัตรา
7.ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา
8.ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
9.ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา
10.ตําแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบําบัต จํานวน 1 อัตรา
11.ตําแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จํานวน 1 อัตรา
12.ตําแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน 1 อัตรา
13.ตัวแหน่งพนักงานเปล จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร

-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ตํากว่าสิบแปดปี
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพสภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟื้นเฟพือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้ตดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชภาร พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
-คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป หั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจําเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น (ถ้ามี)
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ตามรายละเอียดเอกสาร หมายเลข ๑๔ แนบท้ายประกาศ รับสมัครวันที่ 1-5 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"