การไฟฟ้านครหลวง (MEA) รับสมัครสอบคัดเลือก 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) รับสมัครสอบคัดเลือก 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา

ADVERTISEMENT

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 22 คุณวุฒิ รวม 141 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักวิชาการ 5 จำนวน 2 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี หรือ การเงิน โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี หรือการเงิน

2.ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 2 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์

3.ตำแหน่งนักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงาน หรือ ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางบริหารธุรกิจ หรือ ทางเศรษฐศาสตร์

4.ตำแหน่งนักการตลาด 5 จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาโท ทางการตลาด โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด

5.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 43 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

5.ตำแหน่งวิศวกรโยธา 4 จำนวน 8 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา

7.ตำแหน่งวิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 5 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

8.ตำแหน่ง วิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 2 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม

9.ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางบริหารธุรกิจ

10.ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) จำนวน 3 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ADVERTISEMENT

11.ตำแหน่งนักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน) จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ

12.ตำแหน่งบุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์

13.ตำแหน่งสถาปนิก 4 จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม

14.ตำแหน่งนิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

15.ตำแหน่งนักบัญซี 4/นักการเงิน 4 จำนวน 14 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

16.ตำแหน่งนักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 8 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ ทางการจัดการ ทางบริหารธุรกิจ

17.ตำแหน่งนักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 12 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

18.ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 18 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

19.ตำแหน่งช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 2 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

20.ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 5 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาโยธา จำนวน 5 อัตรา

21.ตำแหน่งช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 1 อัตรา
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

22.ตำแหน่งช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"