โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. เทียบเท่า

โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. เทียบเท่า

ADVERTISEMENT

โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
-มีคุณวุฒิปวส. เทียบเท่า หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินปริญญาโท
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
-ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้
*งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการต่างๆรวมทั้งระบบ E-office การทําลายเอกสาร
*งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
*งานข้อมูลสารสนเทศ จัตระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสํารวจและบันทึกข้อมูลการจัดทํารายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT
*งานการประสานงาน การติตต่อสื่อสารกับหน่วยงานส่วนรายการอื่นๆชุมชนและท้องถิ่นการให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ หรืติดต่ออราชการ
*งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
-เงินเดือน 9,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"