เรือนจำจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.6

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.6

ADVERTISEMENT

เรือนจำจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30-4 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชายอายุระหว่าง 25-45 ปี
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-ผ่านการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รับจ้าง รถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์บรรทุก
-ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีที่กระทําโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดใดๆทั้งสิ้น
-รู้จักเล้นทางในเขตจังหวัดนราธิวาสและต่างจังหวัดในเส้นทางหลักเป็นอย่างดี
-มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามนารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในกรณีรถยนต์เกิดเหตุขัดข้อง การดูแลบํารุงรักษา และสามารถขัรถยนต์ได้ทั้งเกียร์ธรรมตาและเกียร์อัตโนมัติ
-การแต่งกาย ตามแบบฟอร์มของผู้รับจ้าง หรือตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกําหนด
-เงินเดือน 9,390 บาท

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำจังหวัดนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30-4 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"