โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ADVERTISEMENT

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูด้านวิชาการ (วิทยาศาสาตร์ทั่ว) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30-4 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งครูด้านวิชาการ (วิทยาศาสาตร์ทั่ว) (โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 1 อัตรา
-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีตามสาขาวิชาเอกที่ระบุ
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิในการประกอบวิชาชีพครู
-มีความขํานาญในสาขาวิชาที่ตนสมัคร ทั้งทักษะการ พูด อ่าน เขียน และการฝึกปฏิบัติ
-สามารถทํางานได้เต็มเวลา
-มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม และพร้อมที่ จะปฏิบัติงาน ไม่เป็นโรคหัวใจหรือโรคประจําตัว ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัติหน้าที่
เงินเดือน 15,000 บาท

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา หมู่ที่ 1 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30-4 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"