กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 32 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 32 อัตรา วุฒิ ปวส. ป.ตรี

ADVERTISEMENT

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 32 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-4 ธันวาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-เงินเดือน 18,000 บาท

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
-เงินเดือน 18,000 บาท

3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์
-เงินเดือน 18,000 บาท

4.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 18,000 บาท

5.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 7 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
-เงินเดือน 18,000 บาท

6.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
-เงินเดือน 19,500 บาท

7.ตำแหน่งมัณฑนากร จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
-เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

8.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
-และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
-เงินเดือน 19,500 บาท

9.ตำแหน่งวิศวกร (ด้านสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
-เงินเดือน 18,000 บาท

10.ตำแหน่งวิศวกร (ด้านชีวการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
-เงินเดือน 18,000 บาท

11.ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
-เงินเดือน 19,500 บาท

12.ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
-เงินเดือน 13,800 บาท

13.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล
-เงินเดือน 13,800 บาท

14.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
-เงินเดือน 13,800 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23-4 ธันวาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"