การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา

ADVERTISEMENT

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา (สัญญาจ้าง 2 ปี) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) จำนวน 1 อัตรา
-เพศหญิง และชาย
-อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
-ผู้ชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 ซ.ม. น้ําหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบ 100 กิโลกรัม
-ผู้หญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 155 ซ.ม. น้ําหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบ 110 กิโลกรัม
-อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง
-เงินเดือน – บาท

2.ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 4 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง
-ผู้สมัครในตําแหน่งผู้ช่วยช่าง ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-ผู้สมัครในตําแหน่งผู้ช่วยพัสดุ ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี, พาณิชยการ การจัดการโลจิสติกส์
-ผู้สมัครจะต้องเป็นลูกจ้าง กฟภ. (สัญญาจ้าง 1 ปี)
-อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง
-เงินเดือน – บาท

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 11 อัตรา
-ผู้สมัครในตําแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.สาขา ไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง
-ผู้สมัครในตําแหน่งผู้ช่วยช่าง ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลัง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-ผู้สมัครในตําแหน่งผู้ช่วยบัญชี ต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชี(ปวช.) สาขาบัญชี
-ผู้สมัครตําแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ต้องมีสายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นําใบรับรอง แพทย์จากโรงพยาบาลรัฐลาล หรือเอกชนมาแสดงในวันสมัคร
-มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
-อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง
-เงินเดือน – บาท

เอกสารการสมัครงาน
-สําเนาบัตรประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
-สําเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน จํานวน 2 ฉบับ
-สําเนาใบประกาศนียบัตร จํานวน2 ฉบับ
-สําเนาเอกสารการคัดเลือกทหาร (สด.๔ หรือ สด.๔๓) กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย จํานวน 2 ฉบับ
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก (ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป)
-สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ ตรงกัน) จํานวน 2 ฉบับ ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองว่าสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ให้เรียบร้อย ด้วย

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมอาคาร ฝวบ.ชั้น 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี 86 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรบุรี-หาดเจ้าสำราญ ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"