โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลเบตง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันบัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 4 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชขาย/หญิง (เพศขายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
-อายุ 20-45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-มีความรู้ ความสามารถและความชํานาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
-ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
-ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ข่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ขั่วโมง หรือประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ
-ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาหรืออยู่ระหว่างลงอาญา
-เงินเดือน – บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเบตง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันบัดนี้ถึง 26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"