โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา

ADVERTISEMENT

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งผู้สอนอิสลามศึกษา (โครงการการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จำนวน 1 อัตรา
-เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นตามที่ ก.ค.ศ รับรองและกําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอิสลามศึกษา
-เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภากําหนด และยังไม่หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
-เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัครแก้ไขล่าสุด

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"