กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ “โคกหนองนา โมเดล” 9,188 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ “โคกหนองนา โมเดล” 9,188 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” 9,188 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” จำนวน 9,188 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
-เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิตระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ตั้งอยู่ หรืออาศัยในอำเภอใกล้เคียง
-เงินเดือน 9,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่มีพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"