สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงาน 5 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 5 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤศจิกายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
-มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนี้
-เงินเดือน 15,000 บาท

2.ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี วิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนี้
-เงินเดือน 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

3.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนี้
-เงินเดือน 15,000 บาท

4.ตำแหน่งตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
-มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่งนี้
-เงินเดือน 15,000 บาท

การรับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-19 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร – ลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"