โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28-9 ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอจาก มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
-เงินเดือน 6,560 บาท

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(ปฎิบัติงานศูนย์เปล) จำนวน 1 อัตรา
-เพศขาย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ได้รับวุฒิประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ
-เงินเดือน 6,160 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28-9 ตุลาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร1ประกาศรับสมัคร2

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"