สำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง 113 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี

สำนักงาน ปปง. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง 113 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี

ADVERTISEMENT

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) 113 อัตรา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

1.สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 5 ตำแหน่ง (รวม 22 อัตรา)
2.กองกฎหมาย จำนวน 3 ตำแหน่ง (รวม 7 อัตรา)
3.กองกำกับและตรวจสอบ จำนวน 3 ตำแหน่ง (รวม 21 อัตรา)
4.กองข่าวกรองทางการเงิน จำนวน 4 ตำแหน่ง (รวม 13 อัตรา)
5.กองคดี จำนวน 2 ตำแหน่ง (รวม 5 อัตรา)
6.กองคดี 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง (รวม 13 อัตรา)
7.กองคดี 3 จำนวน 4 ตำแหน่ง (รวม 11 อัตรา)
8.กองคดี 4 จำนวน 2 ตำแหน่ง (รวม 7 อัตรา)
9.กองความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 4 ตำแหน่ง (รวม 5 อัตรา)
10.กองบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวน 4 ตำแหน่ง (รวม 21 อัตรา)
11.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง (รวม 4 อัตรา)
12.กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง (รวม 1 อัตรา)
13.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง (รวม 2 อัตรา)
14.อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"