สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ต่างๆ อักษรศาสตร์ และสังคมศาสตร์
-มีความสามารถ ด้าน IT และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
-เงินเดือน 15,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่อยู่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (อาคาร วช.4 ชั้น 4) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"