โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา วุฒิ ม.6 ป.ตรี

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา วุฒิ ม.6 ป.ตรี

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา วุฒิ ม.6 ป.ตรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28-15 กันยายน 2563

ADVERTISEMENT

1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (ม.6)
-กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด ๘
-กรณีเพศชายต้องตรวจสารเสพติด
-ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
-เงินเดือน 6,552 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31-15 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

2.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
-เงินเดือน 15,200 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28-10 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"