โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-28 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งงนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา


มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบริหารงานบุคคล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
– ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
– หากมีประสบการณ์ด้านงานทรัพยากรบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.๔๓ หรือ สด.๘
– เงินเดือน 12,850 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-28 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"