กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ 21 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการ 21 อัตรา วุฒิ ปวช. ปวส. ป.ตรี

ADVERTISEMENT

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
– ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทย์สภา
– เงินเดือน 23,430 บาท

2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์
– เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์
– เงินเดือน 18,000 บาท

5. ตำแหน่งนักวิชาการประมง จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
– เงินเดือน 18,000 บาท

6. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางการบริหารจัดการ และทางการตลาด และทางเศรษฐศาสตร์
– เงินเดือน 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

7. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และนิติศาสตร์
– เงินเดือน 18,000 บาท

8. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ(ไม่ต่ํากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นสอง)
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขา
– เงินเดือน 11,250 บาท

9. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างไฟ
– ได้รับมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งที่สมัครโดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน จากผู้บังคับบัญชา
– เงินเดือน 13,800 บาท

10. ตำแหน่งนายช่างรังวัด จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
– เงินเดือน 13,800 บาท บาท

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือพาณิชยการ และทาง บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป
– เงินเดือน 13,800 บาท บาท

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"