อบต. บูกิต รับสมัครและคัดเลือกบุคคล โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

อบต. บูกิต รับสมัครและคัดเลือกบุคคล โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ADVERTISEMENT

องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– มีภูมิลำเนาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
– ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีเงินเดือนประจำ ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง นราธิวาส โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"