สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 11 อัตรา

สสจ.นราธิวาส รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 11 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 11 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
1. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัตนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
2. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสุไหงป่าตี สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัตนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
3. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจาะไอร้อง สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
4. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจะแนะ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
5. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีสาคร สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
6. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๒๐ พรรษา นวมินทราชินี ไอปาโจตําบลภูเขาทอง สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
7. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตะปอเยาะ หมู่ที่ 2 ตําบลตะปอเยาะ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
8. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมูโนะ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
9. กลุ่มงานเวชปฏิบัติศรอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบือราแป๊ะ ตําบลโคกเคียนสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัตนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
10. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาสส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโต๊ะเด็ง ตําบลโต๊ะเต็งสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา
11. กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะลุวอเหนือ สังถัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภกอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จํานวน 1 อัตรา

ADVERTISEMENT

– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอินทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราจิวาส โทร 073-532056 ต่อ 203-204 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"