กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูล 30,058 อัตรา

กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูล 30,058 อัตรา

ADVERTISEMENT

กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา
1. ตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
– อปท.แห่งละ 2 อัตรา
– รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2563
– สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
– มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.
– ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ
– เงื่อนไข อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง
– เงินเดือน 5,000 บาท

ลักษณะงาน
– ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต
– ปฎิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วัน / เดือน

ADVERTISEMENT

2. ตำแหน่งจ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง
– พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา
– รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563
– สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย
– มีสัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี(นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า(ทุกสาขา)
– มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น
– เงินเดือน 15,000 บาท

ลักษณะงาน
– เก็บข้อมูล(แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่(One Plan)

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"