สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 150 อัตรา

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 150 อัตรา

ADVERTISEMENT

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่งตํารวจรัฐสภา 150 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ตำแหน่งตํารวจรัฐสภา(เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา) จำนวน 150 อัตรา (ชาย 128 อัตรา/หญิง 22 อัตรา )
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
– เงินเดือน 15,000 บาท บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตําแหน่งตํารวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-29 กรกฎาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"