โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างโยธา

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างโยธา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลรามัน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างโยธา 1 อัตรา โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-14 สิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาช่างโยธา ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้างสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-ได้ปริญญาบัตรปริญญาตรี ในสาขาวิชาโยธา สาขาสำรวจ และสาขาสถาปัตยกรรม และสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการรับรองจาก สกอ.
-ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
-เงินเดือน 12,000 บาท

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2 โดยขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-14 สิงหาคม 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครประกาศรับสมัครล่าสุด

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"