โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารนสุขทั่วไป 2 อัตรา

โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารนสุขทั่วไป 2 อัตรา

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารนสุขทั่วไป 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารนสุขทั่วไป
1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสด จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขา หรือสาขาวิชาเศรฐศาสตร์ หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-เงินเดือน 13,300 บาท

ADVERTISEMENT

2. ตำแหน่งจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
-เงินเดือน 12,240 บาท

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลสุคิริน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"