โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา หลายตำแหน่ง

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา หลายตำแหน่ง

ADVERTISEMENT

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา หลายตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ADVERTISEMENT

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์)
-มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)
-เงินเดือน 18,000 บาท

2. ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือได้รับปริญญาตรีทางด้านพยาบาล หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ
-ได้รับปริญญาตรีทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
-เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่งนักการแพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนจีน ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองผ่านงาน)
-เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก หรือได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงาน จิตวิทยาคลินิก
-เงินเดือน 19,000 บาท

5. ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
-มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)
-เงินเดือน 19,000 บาท

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และมีประสบการณ์ในการ ทํางานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างงานหรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
-เงินเดือน 10,430 บาท

ADVERTISEMENT

7. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
-เพศชาย อายุไม่ต่ํากว่า 30 ปี
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่พนักงานเปล เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวมาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
-ผ่านการอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support)
-เงินเดือน 10,430 บาท

8. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 9 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
-สามารถการพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ โดยการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และ Power point
-เงินเดือน 11,280 บาท

9. ตำแหน่งพนักงานกู้ชีพ จำนวน 3 อัตรา
-มีอายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี
-มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ ฉุกเฉิน มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขา
-ทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3 ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B 900 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I 2ปี)
-เงินเดือน 11,250 บาท

10. ตำแหน่งช่างโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-เงินเดือน 11,250 บาท

11. ตำแหน่งช่างฝีมือ จำนวน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
-เงินเดือน 11,250 บาท

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"