กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

ADVERTISEMENT

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-30 มิถุนายน 2563

ADVERTISEMENT

1. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จํานวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
-เงินเดือน 23,430 บาท

2. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร จํานวน 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
-เงินเดือน 20540 บาท (หลักสูตร 5 ปี) 22,750 บาท (หลักสูตร 6 ปี)

ADVERTISEMENT

3. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
-เงินเดือน 19,500 บาท

4. รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จํานวน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
-เงินเดือน 19,500 บาท

การรับสมัคร
สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-30 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"