สพป.นราธิวาส เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ครู 31 อัตรา

สพป.นราธิวาส เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ ครู 31 อัตรา

ADVERTISEMENT

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ครูสอนศาสนาอิสลาม, ครูผู้สอน, ครูผู้สอน (จชต.) และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ปี 63 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ถึง 13 มีนาคม 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

1. กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่ง : ครูสอนศาสนาอิสลาม (จำนวน 2 อัตรา)
เงินเดือน : ตามคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

  • คุณวุฒิ (ซานาวียะฮุ) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา
  • และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ปัจจุบันต้องปฏิบัติ หน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) หรือวิทยากรอิสลามศึกษาอย่างเข้ม อยู่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

2. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน (จำนวน 7 อัตรา)
ตำแหน่งครูผู้สอน (จชต) (จำนวน 17 อัตรา)
ตำแหน่งครูผู้สอนศาสนาอิสลาม (จำนวน 5 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)

  • ครูผู้สอนศาสนาอิสลาม คุณวุฒิ (ซานาวียะฮุ) ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา หรือมีวุฒิปริญญาตรีทางศาสนาอิสลาม
  • และครูผู้สอนศาสนาอิสลาม ปัจจุบันต้องปฏิบัติ หน้าที่เป็นวิทยากรสอนศาสนาอิสลาม (รายชั่วโมง) หรือวิทยากรอิสลามศึกษาอย่างเข้ม อยู่ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒
  • พนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตามที่ ก.พ. รับรอง และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ) และยังไม่หมดอายุ
  • มีภูมิลําเนาปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เฉพาะ 5 อําเภอ (อําเภอตากใบ, อําเภอแว้ง, อําเภอสุคิริน, อําเภอสุไหงปาดี และอําเภอสุไหงโก-ลก)

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ห้องประชุมเล็ก ขั้น 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม ถึง 13 มีนาคม 2563 ในเวลาราชการ

เอกสารแนบมา

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"