องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานจำนวน 110 อัตรา ประจำปี 2563

องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานจำนวน 110 อัตรา ประจำปี 2563

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

องค์การคลังสินค้า รับสมัครลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานจำนวน 110 อัตรา ในปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามคุณวุฒิที่กำหนดในข้อ 2
(1) กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและยังไม่ได้รับปริญญาให้ใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับปริญญา และให้นำปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง
(2) กรณีสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (2 ปี ต่อเนื่อง) ให้นำหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาด้วย
1.3 พ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว (สำหรับเพศชาย)
1.4 มีความสามารถพิเศษในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
1.5 มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ADVERTISEMENT

2. ตำแหน่งงานและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.3 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ประจำสำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตราโดยได้รับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การเงินการนาคาร
2.2 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักผู้อำนวยการ จำนวน 5 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การจัดการ นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
2.3 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านงานวินัย ประจำสำนักผู้อำนวยการ จำนวน 6 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย
2.4 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักบริหารกลาง จำนวน 6 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.5 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำสำนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
2.6 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านการเงิน ประจำสำนักบริหารการเงิน จำนวน 12 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.7 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำสำนักการบัญชี จำนวน 5 อัตรา ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด
2.8 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์แผนงาน ประจำเจำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน 4 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ
การคลาด คยมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.9 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตราโดยได้รับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.30 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักนิติการ จำนวน 2 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
2.11 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านนิติการ ประจำสำนักนิติการ จำนวน 3 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย
2.12 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านคดี ประจำสำนักคดี จำนวน 4 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางกฎหมาย
2.13 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประจำสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 7 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
2.14 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านขายและจำหน่าย ประจำสำนักการขายและจัดจำหน่าย จำนวน
7 อัตรา โดยได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด
ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
2.15 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านบริหารสินทรัพย์ ประจำสำนักบริหารสินทรัพย์ จำนวน 3 อัตรา
โดยได้รับปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ การจัดการ การจัดการอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
2.16 ลูกจ้างปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักนโยบายสังคม จำนวน 44 อัตรา
โดยได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ยื่นใบสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ที่ห้องส่วนงานบริหารบุคคล สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 (10804) ตึกองค์การคลังสินค้า
กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตามวันราชการ

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"