ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

ADVERTISEMENT

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2. ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด (จำนวน 2 อัตรา)
เงินเดือน : 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และต้องเป็นผู้เคยผ่านกระบวนการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้โทษมาก่อน

ADVERTISEMENT

3. ตำแหน่ง : พนักงานควบคุม (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร

– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่กรมคุมประพฤติเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7342-4800

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"