อบจ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

อบจ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา ผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

ADVERTISEMENT

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ADVERTISEMENT

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติผู้สมัคร
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ADVERTISEMENT

2. ตำแหน่ง :ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
– มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และต้องมีวุฒิการศึกษาทางศาสนา ไม่ต่ำกว่าอิสาลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ์)
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ห้องกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7334-9789

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"