โรงเรียนบ้านซรายอ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 14-20 ม.ค. 63

โรงเรียนบ้านซรายอ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 14-20 ม.ค. 63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

โรงเรียนบ้านซรายอ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : ธุรการโรงเรียน (จำนวน 1 อัตรา)
เงินเดือน : 9,000 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
– ภูมิลำเนาอยู่ในท้อง (อำเภอตากใบ, อำเภอสุไหงโก-ลก, อำเภอสุไหงปาดี, อำเภอแว้ง, อำเภอสุคิริน ) จังหวัดนราธิวาส มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนติดต่อกันนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย (ตามสำเนาทะเบียนบ้าน)
– (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์หรือ
– (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์หรือ
– (ปวส.) หรือหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และคอมพิวเตอร์

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี้

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"