สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา ตัั้งแต่ 13 – 17 มกราคม 63

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 23 อัตรา ตัั้งแต่ 13 – 17 มกราคม 63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 10 ตำแหน่ง 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน

ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน
1. กลุ่มบริการ
– ตําแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จํานวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๓,๕๕๐ บาท
– ตําแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบําบัด จํานวน ๓๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๓,๕๓๐ บาท
– ตําแหน่งพนักงานประจําห้องยา จํานวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๓,๕๕๐ บาท
– ตําแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จํานวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๓,๕๓๐ บาท
– ตําแหน่งพนักงานประจําตึก จํานวน ๕ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๓๑,๕๓๐ บาท
– ตําแหน่งพนักงานกู้ชีพ จํานวน ๓๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๓,๕๓๐ บาท

2. กลุ่มเทคนิค
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๒,๒๕๐ บาท

ADVERTISEMENT

3. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
– ตําแหน่งนักกายภาพบําบัด จํานวน ๓ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๕๒๐๐ บาท
– ตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) จํานวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕๕๒๐๐ บาท
– ตําแหน่งนักรังสีการแพทย์ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง ๑๕,๕๐๐ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร (เฉพาะตำแหน่ง)
-มีอายุไม่ตำกว่ํา 18 ปีบริบูรณ์
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
-มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารศรีฟ้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โทร. 073 – 212008 ต่อ 204 ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 ในวันเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.)

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

ADVERTISEMENT

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"