สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครผู้แปลภาษาเมียนมา (ล่าม) ตั้งแต่ 13 – 14 มกราคม 63

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส รับสมัครผู้แปลภาษาเมียนมา (ล่าม) ตั้งแต่ 13 – 14 มกราคม 63

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา (ล่าม) ตั้งแต่วันที่ 13 – 14 มกราคม 2563

รายละเอียดประกาศ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านภาษาเมียนมา (ล่าม) จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน : 18,000 บาท

ADVERTISEMENT

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-จบปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํากว่านี้ ทาง “ภาษาเมียนมา”
-จบปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ตํากว่านี้ ทุกสาขาวิชา โดยศึกษาวิชา บังคับ หรือวิชาเอก หรือวิชาโท หรือวิชาเลือก ทาง “ภาษาเมียนมา” ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจ และมีหลักฐานการผ่านงานด้านการแปลภาษาหรือการเป็นล่ามภาษาหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเมียนมา
-จบการศึกษาไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือมีหลักฐานการผ่านงาน ด้านการแปลภาษาหรือการเป็นล่ามภาษาหรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเมียนมา หรือหากสามารถฟัง-พูดภาษา เมียนมาได้ดี ไม่ต้องใช้หลักฐานการผ่านงานก็ได้

วันเวลาและสถานที่รับสมัครงาน
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อยื่นขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สํานักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ศูนย์รายการกระทรวงแรงงาน ชั้น ๒ ตําบลลําภู อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๒๕ มกราคม ๒๕๒๓

ลิงค์สมัคร

ไฟล์แนบ ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"