กรมธนารักษ์ รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 65 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 65 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 65 อัตรา รับสมัครวันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
2 .วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านเครื่องกลและอุตสาหการ) 1 อัตรา
3.วิศวกร (ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล) 1 อัตรา
4.เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์ 1 อัตรา
5.นักบัญชี สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
6.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดกองกษาปณ์ 1 อัตรา
7.นักวิชาการกษาปณ์ (ปฏิบัติงานด้านวางแผน) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
8.นักวิชาการช่างศิลป์ สังกัดกองกษาปณ์ 1 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองกษาปณ์ 1 อัตรา
10.เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
11.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปวส.) สังกัดกองกษาปณ์ 1 อัตรา
12.ช่างประณีตศิลป์ (ปวส.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
13.นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
14.ช่างทั่วไป (ปวส.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
15.นายช่างเครื่องกล (ปวส.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
16.นายช่างหล่อ (ปวส.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
17.ช่างฝีมือ (ปวส.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
18.เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวช.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
19.เจ้าพนักงานการคลัง (ปวช.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
20.ช่างทั่วไป (ปวช.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
21.ช่างโลหะ (ปวช.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
22.ช่างฝีมือ (ปวช.) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
23.นายประตูกษาปณ์ (ม.6) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
24.พนักงานทั่วไป (ม.6) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
25.พนักงานห้องปฏิบัติการ (ม.6) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
26.พนักงานขับรถยนต์ (ม.3) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
27.พนักงานเหรียญกษาปณ์ (ม.3) สังกัดกองกษาปณ์ 1 อัตรา
28.ช่างกษาปณ์ (ม.3) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
29.ช่างทอง (ม.3) สังกัด กองกษาปณ์ 1 อัตรา
30.นักจัดการงานทั่วไป สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
31.นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
32.พนักงานนำชม สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
33.เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
34.เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่า 1 อัตรา
35.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
36.เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
37.นักวิชาการเผยแพร่ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
38.นักวิชาการช่างศิลป์ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
39.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
40.บรรณารักษ์ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
41.นักวิชาการพัสดุ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
42.นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
43.เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ทรัพย์สิน (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
44.เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
45.พนักงานบริการ (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
46.พนักงานขาย (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
47.พนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
48.พนักงานขาย (ปวช.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
49.พนักงานบริการ (ปวช.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
50.พนักงานบริการ (ม.6) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
51.พนักงานขับรถยนต์ (ม.6) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
52.พนักงานทั่วไป (ม.3) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ 1 อัตรา
53.พนักงานบริการ (ม.3) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่) 1 อัตรา
54.ภัณฑารักษ์ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) 1 อัตรา
55.ช่างศิลป์ (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) 1 อัตรา
56.พนักงานบริการ (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) 1 อัตรา
57.พนักงานบริการ (ปวช.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา) 1 อัตรา
58.พนักงานนำชม สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา
59.นักวิชาการเผยแพร่ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา
60.บรรณารักษ์ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา
61.ช่างไฟฟ้า (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา
62.ช่างศิลป์ (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา
63.พนักงานบริการ (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา
64.พนักงานขาย (ปวส.) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา
65.พนักงานขับรถยนต์ (ม.6) สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ (พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"